ESZA infoblokk

Adatvédelmi tájékoztató

A helyiesszencia.hu weboldalt a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség üzemelteti.

Tájékoztatjuk, hogy a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő a megadott személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, az érintett hozzájáruló nyilatkozata jogcímén kezeli.

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei:

BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: BORA 94 Nonprofit Kft.)

  • cégjegyzékszáma: 05-09-017021
  • adószáma: 22248848-2-05
  • székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
  • telephelye és levelezési címe: 3530 Miskolc, Hunyadi János utca 3.
  • e-mail címe: bora94@mfu.hu
  • weboldala: https://bora94.hu/web_h/
  • telefon: +36 46 612 480
2. Az adatkezelő képviselőjének az elérhetősége:

Lenártek András, e-mail: lenartek.andras@mfu.hu

3. A megadott személyes adatok kezelésének célja:

az Ön, mint helyi termelő bemutatása, a termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése. Az Ön e-mail címe/ telefonos elérhetősége/címe a honlapon kerül megjelenítésre a termékekhez való hozzáférés biztosítása és az értékesítési lehetőségek megismertetése érdekében.

4. Az adatkezelés jogalapja:

az Ön, mint érintett hozzájárulása. A személyes adat szolgáltatása önkéntes, az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni.

5. A személyes adatok tárolásának időtartama:

az Ön által megadott adatokat a TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című projekt fenntartási idejének a végéig, azaz 2026. november 30-áig őrizzük meg.

6. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonásának módja: e-mailben a lenartek.flora@mfu.hu címen.

7. Az Ön, mint érintett joga, hogy a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújtson be.

A felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, Postacím: 1530 Budapest Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Telefonszám: +36 (1) 391-1400.

8. Önnek, mint érintettnek joga van arra, hogy kérelmezze az adatkezelőtől (BORA 94 Nonprofit Kft.) az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz, továbbá a felügyeleti hatósággal, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz. Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel illeti meg az érintetett az automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos kifogáshoz jog.

9. Az érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben joga van az adatkezelővel szemben az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz, a tájékoztatáshoz és információkhoz.

10. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy nem kívánja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani a személyes adatokat.

11. Az adatkezelő biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést.

12. Az adatszolgáltatás elmaradása következménye: az érintett nem értesül az adatkezelő által felajánlott programokról, annak semmilyen más lehetséges következménye nincs.

13. Az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést nem kíván végezni.